Ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů vydané společností COMFORT COMMODITY a.s.

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

V souladu s výše uvedeným nařízením Vám tímto dokumentem sdělujeme způsob zpracovávání vašich osobních údajů naší Společností. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu a v rozsahu nutném pro daný účel nebo kontrakt a v souladu s danými právními předpisy.

Obsah

 • I. Kontaktní údaje naší společnosti
 • II. Definice pojmů a užitých zkratek
 • III. Způsob zpracování Vašich osobních údajů
 • IV. Zabezpečení osobních údajů
 • V. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 • VI. Jak získáváme Vaše osobní údaje
 • VII. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje
 • VIII. Jaká jsou Vaše práva?

I. Kontaktní údaje

 • Název organizace: COMFORT COMMODITY a.s.
 • IČO: 06148000
 • Sídlo: Plaská 2119/54a, Bolevec, 323 00 Plzeň
 • Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku: Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1990
 • Společnost zastupuje Radek Kaše, člen představenstva
 • Telefonické spojení: +420 734 232 022
 • Internetové stránky: https://www.comfort-commodity.cz
 • Bankovní spojení: 2224466677/5500

 • Dále jen Společnost nebo jako Organizace nebo také jako Správce

II. Definice pojmů a užitých zkratek

 • „GDPR“ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Osobní údaj dále jen jako „OÚ“ – jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, číslo zaměstnance, údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
 • Zvláštní kategorie OÚ (dříve citlivé osobní údaje) – některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, například údaje o zdravotním stavu, údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, genetické či biometrické údaje.
 • Subjekt údajů – každá fyzická osoba, jejíž OÚ jsou zpracovávány.
 • Zpracování OÚ – jakékoli nakládání s osobními údaji, např. shromáždění, zaznamenání, zpřístupnění, uložení, uspořádání, vyhledání, pozměnění, použití, šíření apod.
 • Správce – fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
 • Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, nebo jiný subjekt, který zpracovává pro správce osobní údaje, pokud ho tím správce pověří, a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanoveným účelům.
 • ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

III. Způsob zpracování vašich osobních údajů

 • Naše Společnost je při zpracování vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů. Společnost, jakožto Správce v daném případě určuje účel a způsob zpracování vašich osobních údajů, kdy za jejich zpracování nese plnou odpovědnost.
 • V některých případech může být naše Společnost rovněž v roli zpracovatele osobních údajů, tj. že zpracovává osobní údaje pro účely určené jiným správcem.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu a v rozsahu nutném pro daný účel nebo kontrakt a zcela v souladu s danými právními předpisy. Zpracování osobních údajů provádíme, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy dle čl. VI odst. 1 písm. b) GDPR, nebo, proto, že je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, dle čl. VI odst. 1 písm. c) GDPR, případně proto, že pro dané zpracování nám svědčí oprávněný zájem dle čl. VI odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Při jejich zpracování klademe maximální důraz ne zabezpečení Vašich OÚ aby nemohlo dojít k jejich ztrátě nebo zneužití.
 • Vaše OÚ zpracováváme jak v listinné, tak i elektronické podobě, a to jak manuálně, tak i automatizovaně. Zpracování Vašich OÚ provádí především zaměstnanci naší Společnosti. Dále mohou vaše osobní údaje zpracovávat zpracovatelé se kterými uzavřela naše společnost smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 GDPR. Jedná se zejména o společnosti poskytující služby IT a účetnictví.

IV. Zabezpečení osobních údajů

 • V papírovém provedení: Veškeré OÚ nacházející se na papírových nosičích, např. smlouvy v listinném provedení apod., jsou zabezpečeny v uzamčených kartotékách nebo uzamčených skříních anebo k tomu určených a obdobným způsobem zabezpečených spisovnách.
 • Elektronická úložiště: Veškeré OÚ nacházející se v elektronických složkách, datových discích (CD, flash disk a jiná datová úložiště), v programových nosičích a serverech, jsou chráněny hesly, antivirovými programy a firewall v rámci síťového zabezpečení.

Naše Společnost, respektive naši zaměstnanci a případně i zpracovatelé Vašich OÚ jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a OÚ o nichž se dozvěděli při výkonu své pracovní činnosti.

Vaše OÚ zpracováváme zejména na území České republiky. V případě přeshraničního obchodního styku, pak v teritoriu Evropské unie. Do tzv. „třetích zemí“ naše Společnost Vaše OÚ nepředává, vyjma případů, kdy naše společnost využívá vzdálených úložišť, tzv. „claudů“, přičemž v takovém případě jsou zajištěny záruky pro předání takových to dat s poskytovatelem vzdáleného úložiště.

V. Jaké OÚ zpracováváme?

 • Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO, DIČ údaje o dokladech totožnosti (včetně případného pořízení fotokopie dokladu), číslo účtu pro bankovní spojení.
 • Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, IP adresa a adresa webových stránek.
 • Další údaje: další údaje nezbytně nutné pro uzavření smluvních kontraktů.

VI. Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

 • Přímo od subjektu údajů, a to zejména v písemné podobě. Ústní údaje jsou a převedeny do písemné podoby. Tyto OÚ jsou získávány zejména na základě podaných žádostí, objednávek, dotazů a v rámci jednání o uzavření smlouvy; - při telefonické komunikaci, při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemné komunikaci, nebo při osobní komunikaci.
 • Od třetích osob - zejména od orgánů veřejné správy, exekutorských úřadů a orgánů veřejné moci.
 • Z veřejně dostupných rejstříků - z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z insolvenčního rejstříku, ze spolkového rejstřík, z nadačního rejstříku, z rejstříku ústavů nebo z katastru nemovitostí.

VII. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro tyto účely:

 • Zpracování Vašich objednávek a dotazů, a zpracování výstupů při jednání o uzavření budoucí smlouvy.
 • Jednání o smlouvě a plnění závazků z nich plynoucí.
 • Pro účely trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke smlouvě
 • Plnění našich právních povinností
 • Vnitřní administrativní účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu.

Jsme oprávněni Vaše OÚ zpracovávat i po splnění původního účelu (například plnění smlouvy), a to zejména pro plnění zákonné archivační a skartační doby. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky). Dokumenty obsahující vaše osobní údaje, které jsou součástí účetní dokumentace, jsme pak povinni uchovávat 5 let od skončení účetního období ve kterém došlo ke zdanitelnému plnění podle zákona o účetnictví, resp. 10 let od skončení účetního období ve kterém došlo ke zdanitelnému plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty.

VIII. Jaká jsou Vaše práva?

Naše Společnost zpracovává vaše OÚ pouze v souladu s právními předpisy, Vaše OÚ zpracováváme dle zásady transparentnosti. Kdykoliv tak během zpracování vašich osobních údajů můžete využít následujících práv dle čl. 15 až 22 GDPR:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
 • Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě kdy:
  • - osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • - pokud nemáme zákonný nebo jiný právní titul, na základě kterého shromažďujeme vaše OÚ;
  • - osobní údaje jsou zpracovány nadbytečně nebo protiprávně;
 • Naše Společnost může provést výmaz OÚ v případě, pominou-li zákonné lhůty stanovené pro archivaci a skartaci OÚ, nebo lhůty pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Právo vznést námitku v případě, že zjistíte, že zpracování OÚ provádíme v rozporu s právními předpisy.
 • Právo podat podnět či stížnost na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz

V Plzni dne 20.5.2018

Radek Kaše, člen představenstva